POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PLIKÓW COOKIESI. Postanowienie wstępne.

 

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 243 z późn. zm.) Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com, zwana dalej „Synthos” lub „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

1.      Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Newslettera lub Regulaminie usługi Talent Finder, świadczonych przez Synthos.

2.      Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu osobę korzystającą z wymienionych w ustępie powyżej usług świadczonych przez Synthos lub osobę chcącą korzystać z tych usług, lub internautę odwiedzającego strony Synthos.

 

 

II. Dane osobowe.

 

§ 3

1.        Użytkownik w celu korzystania z formularza kontaktowego oraz usług określonych w postanowieniu § 2 ust. 1 Polityki, musi wypełnić odpowiednie formularze. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2.        Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Synthos na rzecz Użytkownika.

3.        Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy rejestracyjnych lub poda w korespondencji z Synthos  są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1422).

 

§ 4

1.        Administratorem Danych Osobowych jest Synthos.

2.        Synthos może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.

 

§ 5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Synthos.

 

§ 6

1.      Synthos przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji oferowanych usług.

2.      Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Synthos może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

§ 7

Synthos na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 

§ 8

Dane osobowe zebrane przez Synthos mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

 

 

III. Pliki cookies.

 

§ 9

1.      Synthos wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

  1. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu do Konta.

 

§ 10

1.      Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2.      Synthos wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Synthos, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3.      Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

ü  Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

ü  Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

ü  Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

ü  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

 

§ 11

Synthos informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Usługi lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

 

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

 

§ 12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Synthos jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 

 

V. Środki techniczne stosowane przez Synthos.

 

§ 13

Synthos stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

 

VI. Inne.

 

§ 14

1.      Użytkownik ma możliwość korzystania z Newslettera anonimowo lub pod pseudonimem.

2.      Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usługi Talent Finder anonimowo lub pod pseudonimem.

 

§ 15

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie logować się do Konta.

 

§ 16

1.      W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: marketing@synthosgroup.com.

2.      Polityka znajduje się na stronie https://synthos.talentfinder.pl/privacypolitics.aspx oraz w siedzibie Wykonawcy.