Regulamin usługi Talent Finder

świadczonej przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu

 

 

 

I. Definicje.

 

§ 1

W niniejszym regulaminie usługi Talent Finder świadczonej przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

a.      „Synthos” Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000038981, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com.

b.      „Usługa” usługa Talent Finder świadczona przez Synthos za pomocą narzędzia udostępnionego na stronie internetowej http://synthosgroup.com/kariera/,

c.       „Użytkownik” – każda osoba, która zawarła z Synthos umowę o założenie konta w Usłudze,

d.      „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Usłudze zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e.      „Konsument” osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

 

II. Postanowienia ogólne.

 

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Synthos na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu im: stworzenia swego Konta, stworzenia profilu przebiegu kariery zawodowej, wygenerowania własnego CV oraz zgłaszania za pośrednictwem Usługi swego udziału w procesach rekrutacji na stanowiska pracy oferowane przez Synthos.

 

§ 3

1.      Do korzystania z Usługi nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

2.      Do prawidłowego korzystania z Usługi wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika, w tym po zalogowaniu się do Konta. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach § 9 - § 11 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta.

 

§ 4

1.      Osoba chcąca zawrzeć z Synthos umowę o założenie Konta powinna na stronie http://synthosgroup.com/kariera/ kliknąć przycisk „Przyłącz się do nas”.  Formularz, który znajduje się na następnej stronie www stanowi ofertę Synthos skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

2.      Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, datę urodzenia. Należy także dodać plik w formacie pdf, doc lub docx, zawierający CV osoby rejestrującej się. Plik, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie może mieć większego rozmiaru niż 512 KB.

3.      Zabronione jest dodawanie w powyższym formularzu treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności danych innej osoby niż wypełniająca formularz.

4.      Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Usłudze niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności i plików cookies.

5.      Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Synthos, jest równoznaczne z przyjęciem przez Użytkownika oferty Synthos, co powoduje zawarcie z Synthos umowy o założenie Konta. Przy czym, umowa o założenie Konta jest zawierana pod warunkiem zawieszającym aktywacji Konta przez Użytkownika zgodnie z postanowieniami ustępu 7 i 8 niniejszego paragrafu.

6.      Synthos po wysłaniu do niego formularza, zgodnie z postanowieniem ustępu powyższego, wysyła do Użytkownika, na podany przez niego adres e-mail, wiadomość z linkiem aktywacyjnym do Konta oraz jednorazowym hasłem do Konta. Do wiadomości dołączany jest Regulamin oraz polityka prywatności i plików cookies.

7.      W celu aktywowania Konta, Użytkownik musi kliknąć odpowiedni link, podany w mailu, o którym mowa w postanowieniu ustępu powyższego.

8.      Po aktywowaniu Konta, zgodnie z postanowieniami ustępów powyżej, w celu późniejszego zalogowania się do Konta, niezbędna będzie zmiana dotychczasowego hasła do Konta. Aby tego dokonać Użytkownik kliknąć musi zakładkę „Administracja konta”, a następnie przycisk „Zmiana hasła”. W znajdującym się tam formularzu Użytkownik powinien podać w odpowiedniej rubryce jednorazowe hasło, o którym mowa w ust. 5 powyżej, a także nowe hasło.

9.      Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu 6 niniejszego paragrafu. Do zachowania powyższego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia w powyższym terminie do Synthos.

 

§ 5

Synthos zaleca, by Użytkownik starannie przechowywał swoje dane służące do logowania, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 6

Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość:

ü  stworzenia profilu przebiegu swojej kariery zawodowej,

ü  wygenerowania własnego CV,

ü  przeglądania ofert pracy Synthos,

ü  brania udziału w procesie rekrutacji na stanowiska pracy oferowane przez Synthos,

ü  przeglądania historii złożonych zgłoszeń.

 

 

IV. Reklamacje.

§ 7

1.      Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Synthos można składać pisemnie na adres Synthos  podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: marketing@synthosgroup.com lub osobiście do protokołu w siedzibie Synthos podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

2.      W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Użytkownika umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

3.      Synthos ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Synthos.   

 

V. Czas trwania umowy o założenie Konta.

 

§ 8

Umowa z Użytkownikiem o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 9

Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Synthos podany w § 1 lit a, e-mailem na adres marketing@synthosgroup.com lub w innej formie. Umowa zostanie rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.

 

 

VI. Postanowienia końcowe.

 

§ 10

W trakcie korzystania z Usługi oraz korespondencji z nim zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 11

Regulamin jest dostępny w siedzibie Synthos oraz na stronie https://synthos.talentfinder.pl/regulamiuslugi.aspx.